Průzkum potencionálně sesuvných lokalit

Klikněte pro zvětšení je založen na použití metod GPR, MRS, VES, VES-Vp, MEM a DEMP. Zjednodušený příklad měření zjištění stability plánovaného zářezu silnice v prostředí flyše je na obr. 1: Účelem měření bylo posoudit možnost destabilizace svahu vlivem výstavby komunikace zaříznuté do stráně. V řezu jsou zobrazené výsledky metod VES(černě a červeně) a MRS (modře). V řezech jsou plně barevně (světlezeleně) vyplněny rezistivitně odlišené více vodivé vrstvy dle VES, které eventuelně představují jílovité zeminy, jež by mohly být v minulosti nebo při odlehčení paty sesuvu i v budoucnosti kluznou plochou sesuvu. Zavlhčení těchto vrstev je možné průnikem vody hrubozrnnějšími zeminami pokryvu mezi metráží profilu A 0 m až 30 m. S možnou smykovou plochou je nejpravděpodobněji spojitelná vrstva v hloubce asi 6 m (světlezeleně vyplněna), která se přibližně kryje s nejmělčím refrakčním seismickým rozhraním (tmavě modrá slabá čára). Mocnost nejvíce porušené vrstvy pokryvu (eventuelně nedávno přemístěné svahovým pohybem) se pohybuje od 2 do 7mi m. Nejhlubší seismické refrakční rozhraní - povrch pevnějšího skalního podloží - se přibližně kryje s povrchem vrstvy jílovce dle metody VES. Tento fakt naznačuje možnost paleosesuvu po tomto rozhraní - povrchu jemnozrnnější vrstvy a spodní hranice rozvolnění.
Příklad použití komplexu geofyzikálních metod na určení složení sesuvu a pozice kluzné plochy metodami MEM (multikabelové rezistivitní stejnosměrné geoelektrické měření), měření VES a metodou mělké refrakční seismiky (MRS), která dobře rozčlení pokryv na nedávno přemístěné zeminy s nižšími rychlostmi šíření seismické P-vlny: Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení
Na obou řezech výše jsou patrné rezistivitně odlišné zeminy sesuvu, kluzná plochy i vrstvy starších paleosesuvů.

Příklad použití metody DEMP aparaturou GEM-2: Klikněte pro zvětšení Na plošné mapě zdánlivých vodivostí jsou patrné do modra zbarvené méně vodivé úseky se zvýšenou průlinovou propustností a do červena až filova tónované oblasti výchozů jílovitých vrstev těsně pod povrch.
Příklad resistivitního řezu interpretovaného dle VES na potencionálně sesuvném svahu tvořeném flyšovými horninami: Klikněte pro zvětšení Z tohoto řezu je patrné, že v hlubší části zapadají vrstvy pískovce (modře) do svahu směrem, který hlubší sesuv vylučuje. V mělčí oblasti lze podle promíchaného sledu vrstev usuzovat na pravděpodobně proběhlé či probíhající svahové pohyby...