Příklad výstupů základního korozního průzkumu (ZKP) geoelektrickými metodami pro založení mostu

Výstup ZKP - grafy naměřených hodnot BP

Příklad grafů naměřených hodnot intenzity elektrického pole BP:

 • Základní korozní průzkum (ZKP) zahrnuje zjištění a statistické vyhodnocení velikosti bludných proudů (BP). Pro měření podle ČSN 03 8365 používáme dva kolmo roztažené páry nepolarizovatelných elektrod (ABEM Pb-PbCl nebo CU-CuSO4). Příklad grafu je na obr. vpravo.

 • Příklad geoelektrického řezu - určení rezistivit pro vyhodnocení ZKP

  Příklad geoelektrického řezu - určení rezistivit pro vyhodnocení ZKP (obr. vlevo):

 • Dále ZKP zahrnuje určení rezistivit základové půdy (od povrchu až pod základovou spáru) většinou metodou VES. Ve zjednodušeném řezu (na obr. vlevo) podle vertikálního elektrického sondování (VES) a archivních vrtů jsou do jednotlivých litologických vrstev vypsány výsledné rezistivity dle VES černě a k nim jsou vyznačeny zeleně odpovídající hodnoty proudové hustoty. Zatřídění vrstvy podle její agresivity na ocel podle ČSN 038372 je do vrstev vyznačeno červeně. Pro vlastní vyhodnocení je určující vrstva korozně nejnebezpečnější.

 • Výstup ZKP - situace s výsledky

  Příklad situace ZKP s výslednými vektory elektrického pole BP a hodnotami proudové hustoty:

 • Podle výsledků měření ZKP a dalších eventuelních laboratorních měření (voda..) je stanovena korozivita - stupeň agresivity základového prostředí na ocel podle ČSN 03 8372. Na zjednodušené situaci s výsledky ZKP (na obr. vpravo) jsou výsledné vektory elektrického pole bludných proudů vyznačeny oranžovou šipkou a jsou k nim připsány výsledné proudové hustoty. Fialově jsou zakresleny body VES a pozice nepolarizovatelných elektrod N, M1 a M2.

 • Výsledky ZKP jsou shrnuty do tabulek podle ČSN 038372 a podle Technických podmínek MDS TP 124.

 • Seznam vydaných "Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací" v oboru KOROZNÍ PRŮZKUM , který umisťuje ministerstvo dopravy ČR na svých stránkách (POLITIKA JAKOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Aktuální informace - Seznam vydaných oprávnění - Korozní průzkum) je k nahlédnutí zde(http://www.pjpk.cz/koro.htm) .

 • ÚVOD-služby
 • Naše ostatní služby
 • Reference
 • Kontakt