Příklad 3D pohledu na pole velikosti rychlostí šíření seismických vln v objektu lineárního náspu

Měření náspů

Rychlost seismických vln v jinak litologicky a obsahem vody homogenním materiálu dobře popisuje jeho mechanický stav.
Na této lokalitě byl tento parametr použit k lokalizaci méně hutných částí náspu liniové stavby.
Žlutou čarou je znázorněna osa náspu, Do fialova jsou tónovány mechanicky méně kvalitní části náspu.
(Zjednodušeno, zkráceno)


ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt