Příklad 3D výstupu geologického průzkumu - nalezení zvodně v tektonicky porušené skalní hornině na dně zahloubení v povrchu skalního podloží:

Příklad 3D výstupu geologického průzkumu

Na tomto pohledu je znázorněn výsledek měření metodami VES, HRRS a multižilového kabelu ve variantě DDOP - v polopouštním prostředí s cca 100 m mocnou vrstvou nadložních jílovců nad granity. Podařilo se zde vymapovat zahloubení povrchu granitů a vydatnost následného hydrovrtu byla 1,5 l/s.

(Zjednodušeno, červené úsečky jsou vodiče dle DDOP, do modra jsou tónovány deprese v povrchu žul)


ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt