Vyhledání vodních zdrojů geofyzikálními metodami

Klikněte pro zvětšení

Jsme geofyzikální firma, která se už svým názvem (Sihaya byla hrdinka románu "Duna", o vyprahlé planetě, jejíž původní obyvatelé se jí snažili vrátit vodu a život...- Frank Herbert) hlásí k programu boje proti desertifikaci. Od roku 1992 jsme vyhledávali zdroje pitné vody v našich zemích a na Slovensku, a od roku 2003 i v poušti Gobi, v Etiopii i v Chorvatsku. Používáme efektivní geofyzikální metody založené na vyhledávání projevů puklinových i průlinových zvodní v okolních horninách (podle jejich fyzikálních vlastností jako je rychlost šíření seismických vln, rezistivita a zdánlivá polarizovatelnost). Pro připravení konkrétní nabídky a metodiky průzkumu vyhledání vodního zdroje potřebujeme znát možné parcely pro průzkum a jejich pozici (odvíjí se od toho geologie, metodika a cena). V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Příklad vyhledání vodního zdroje v oblasti s antropogenními vodiči (NN a vodovod):

Výstupem jsou vertikální hloubkové řezy rezistivit podle multielektrodového měření s tomografickým vyhodnocením a s rozhraními podle mělké refrakčí nebo i reflexní seismiky: Do podle všech použitých metod nejvodonadějnějších míst byly umistěny dva body pro průzkumné hydrosondy s velkou vydatností vodního zastiženého zdroje kolem 1.5 l/s: Osa tektoniky vyznačena modře, dle VDV fialově, a podle MEM dána tónováním mapy isolinií do zelena a domodra (viz obr. vpravo nahoře):

Aktuální zajímavější příklady vyhledání vodních zdrojů:


V roce 2015 jsme podnikli geofyzikální expedici do jižní části Etiopie - do oblasti SidamoNěkolik foto postřehů z akce Sidamo 2015 a s cílem objasnit zlomovou strukturu a geologickou stavbu oblasti a nalézt nové podzemní vodní zdroje pro vesnice spoléhající zatím na záchyt povrchové vody v období dešťů do mělkých rezervoárů. Fotky z akce Sidamo 2015 - Etiopie (photos.google) Lidé z oblasti Oromska a Sidamska ve fotografiích z roku 2015 Krajina a pár lidí provincie Khuvsgul a Zavkhan - severní MongolskoLidé a krajina z Khuvsgulu a Zavkhanu očima geofyzikální expedice z roku 2015. Geofyzika pro vyhledání vodních zdrojů v Africe

Hydrogeologická expedice Dornogobi

– fotopříběh vyhledání vodních zdrojů v letech 2003 až 2005Příklad vyhledání vodního zdroje v civilizačně nezarušené oblasti vysočiny

Klikněte pro zvětšení

Pseudohloubkové řezy zdánlivých proudových hustot dle VDV na obr. vpravo a vkreslené výsledky dle DDOP byly podkladem pro situování hydrosondy do červeně vyznačeného bodu. Ačkoli lokalita leží v blízkosti vrcholu kopce byla zastižena široká rozvětralá zóna (zastiženy zeminy do hloubky 21 m) a velká vydatnost vodního zdroje kolem 2 l/s. Osa tektoniky dle DDOP vyznačena žlutě, dle VDV modře - dána tónováním mapy isolinií do modra.


Příklad vyhledání vodního zdroje v civilizačně zarušené oblasti intravilánu

LEGENDA:

Klikněte pro zvětšení

-konturová mapa značí nadmořské výšky povrchu skalního podloží podle výsledků měření metodou mělké refrakční seismiky (MRS). Hlubší místa jsou tónována do fialova, mělčí do žluta

+++ -modré křížky značí pozici geofonů při měření - v těchto místech je konturová mapa nejvěrohodnější a mezi těmito body byla zobrazená informace získána interpolací..

-žluté kroužky vyznačují vodiče podle metody kombinovaného odporového profilování (KOP). Čím větší je poloměr kroužku, tím výrazněji se vodič projevil na křivkách zdánlivých rezistivit hornin podle KOP. V místech s vodivými inženýrskými sítěmi nebyla metoda KOP použita

-červenou čarou je naznačena pravděpodobná korelace indikací průběhu tektonických linií podle výsledků KOP a MRS

-černé kroužky s modrou výplní značí optimální umístění jímacích hydrosond podle měření KOP, MRS a podle následného upřesnění mocnosti propustných vrstev pomocí metody vertikálního elektrického sondování (VES)

-obě jímací hydrosondy byly realizovány a vykázaly vydatnost tři a jeden litr za sekundu -3D pohled upraveno, zjednodušeno

Klikněte pro zvětšení

Specifickým příkladem je lokalizace tektonických poruch a hluboké geologicko geofyzikální řezy až do hloubky 300 m pro HG, geotermiku a geologii