Vertikální elektrické sondování (VES)

Klikněte pro zvětšení

je povrchová stejnosměrná geoelektrická metoda založená na měření zdánlivé rezistivity pod středem bodu měření VES pomocí vzdalování proudových elektrod od středu VES (a tím zvyšováním dosahu aktuální geometrie měření VES). Získaná křivka VES - závislost zdánlivé rezistivity na vzdálenosti proudových elektrod od středu VES (AB/2) - je vyhodnocena pomocí interpretačního programu VIS (Valtr, Chyba 2005) - je zjištěn rezistivitní profil hornin pod bodem VES. Interpretace i dobře naměřené křivky VES je většinou nejednoznačná a proto je vhodné metodu používat buďto v kombinaci s jinými geofyzikálnímu metodami, jako je MRS, nebo s vrty či penetračními zkouškami, eventuelně lze odměřit parametrický bod VES na blízkém vrtu se známým litologickým profilem. Společná iterační interpretace dvou fyzikálně odlišných sad vstupních dat (se společným parametrem hloubkou určitého rozhraní) umožní zmenšit nejednoznačnost řešení obrácené úlohy. Podle výsledného geologicko-geofyzikálního řezu lze (za vhodných podmínek) posoudit horninové zvrstvené prostředí pod bodem VES podle jeho propustnosti, jemnozrnnosti, nebo i posoudit zvodnělost některých vrstev.
Řez interpretovaných rezistivit ve flyšovém prostředí může nalézt nebo vyloučit sesuvné plochy apod.: Klikněte pro zvětšení


ÚVOD-služby
  • Naše ostatní služby
  • Reference
  • Kontakt